ZIMA W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – PÓŁKOLONIE

ZIMA W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – PÓŁKOLONIE

Szanowni Państwo,
Gmina Miejska Kraków wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja organizują dwa turnusy półkolonii w ramach zadania publiczne pn. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.
Zadanie obejmuje organizację dwóch pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 7 do 24 lat, mieszkańców Krakowa lub uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Półkolonie będą zorganizowane w następujących terminach:
I turnus: 12 – 16 lutego 2024 r.
II turnus: 19 – 23 lutego 2024 r.

Półkolonie będą zorganizowane na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 oraz część zajęć będzie realizowana na terenie Klubu Rodzica Stowarzyszenia Nadzieja przy ul. Bałuckiego 9/1 w Krakowie (lokal narożny na parterze przy skrzyżowaniu ul. Bałuckiego i ul. Zagrody).

W każdym turnusie weźmie udział 14 dzieci podzielonych na cztery grupy (trzy lub czteroosobowe) pod opieką czterech wychowawców i kierownika turnusu. Kadrę turnusów będą stanowić nauczyciele oraz wychowawcy z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę w godzinach 8.00 – 16.00 oraz trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje (woda mineralna, soki, herbata). Program każdej półkolonii będzie obejmował dwie wycieczki, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacyjne z fizykiem, warsztaty kulinarne.

Dla dzieci wymagających dowozu będzie zapewniony autobus, którym dzieci będą dowożone na półkolonie i odwożone po zajęciach. Autobus będzie miał wyznaczonych kilka przystanków na terenie Krakowa skąd będzie zabierał dzieci. W autobusie nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie wychowawca.

Półkolonie nie są bezpłatne. Odpłatność za uczestnika półkolonii wynosi 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych), płatne na konto Stowarzyszenia Nadzieja (numer konta podany jest poniżej w Regulaminie Organizacji i Uczestnictwa w Wypoczynku Zimowym 2024).

Organizator półkolonii, czyli Stowarzyszenie Nadzieja nie zapewnia w ramach półkolonii zakwaterowania (noclegów) uczestnikom.

Półkolonie będą zgłoszone do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, uczestnicy i kadra będą ubezpieczeni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w półkoloniach organizowanych przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Nadzieja.

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym regulaminem półkolonii oraz złożenie w siedzibie Stowarzyszenia Nadzieja (godziny pracy 15.00 – 20.00) prawidłowo przygotowanych dokumentów wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Po złożeniu przez Państwa dokumentów w naszej siedzibie, czyli Klubie Rodzica przy ul. Bałuckiego 9/1 w Krakowie (lokal narożny na parterze przy skrzyżowaniu ul. Bałuckiego i ul. Zagrody) zostanie przesłana mailowo do Państwa decyzja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonii.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów wraz z ksero orzeczenia o niepełnosprawności oraz wpłata na konto Stowarzyszenia Nadzieja odpłatności za udział dziecka w półkolonii (kwota 300,00 zł.).

Dokumenty do pobrania:

2024-02 karta zdrowia

2024-02 wizerunek – zgoda

2024-02 RODO

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU ZIMOWYM 2024

organizowanym przez Gminę Miejską Kraków
poprzez wykonawcę Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

I  INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wypoczynek zimowy w czasie ferii organizowany jest na podstawie art. 92 Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2016 r. poz. 452)
  2. Administratorem danych osobowych uczestników półkolonii oraz ich rodziców jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja z siedzibą w Krakowie
  (30-319), ul. Tyniecka 6, posiadająca REGON: 357163257, NIP: 6762144781, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309642, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, tel. 602174181, e-mail: biuro@nadzieja-krakow.org.pl
 2. Określenie znaczenia terminów w regulaminie. 1). Jeśli w regulaminie jest użyte określenie „Uczestnik Wypoczynku”- oznacza to uczniów i uczestników z niepełnosprawnością, zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2) Użyte wyrażenie „Organizator Wypoczynku” lub „Stowarzyszenie” oznacza Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja. 3) Wyraz „wypoczynek” – określa letni wypoczynek dzieci i młodzieży. 4) Użycie w Regulaminie określenia „opiekun” oznacza każdorazowo – rodzica lub innego opiekuna prawnego uczestnika wypoczynku.
 3. Udział dzieci i młodzieży w wypoczynku nie jest bezpłatny. Wypoczynek jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, częściowo ze środków własnych Stowarzyszenia Nadzieja i obowiązkowej wpłaty w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za udział dziecka w półkolonii.


II  OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Wypoczynek zimowy w czasie ferii przeznaczony jest dla 14 dzieci w wieku szkolnym z niepełnosprawnością, zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków, bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uczestnik organizowanego wypoczynku powinien: samodzielnie spożywać posiłki, potrafić korzystać z toalety oraz nie stanowić zagrożenia dla siebie oraz innych.
 2. Wypoczynek organizowany jest  w ramach dwóch turnusów:
  – pierwszy turnus półkolonii w terminie 12 – 16 lutego 2024 r.
  – drugi turnus półkolonii 19 – 23 lutego 2024 r.
  Dwa turnusy półkolonii realizowane są w dni robocze w formie tygodniowego (pięciodniowego) turnusu dla 14 dzieci po 8 godzin dziennie, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.
  Wypoczynek zorganizowany będzie na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, który mieści się pod adresem 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6 oraz część zajęć będzie realizowana terenie Klubu Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku przy ul. Bałuckiego 9/1 (narożny lokal na poziomie parteru przy skrzyżowaniu ul. Bałuckiego i Zagrody).
 3. Udział dziecka w półkolonii nie jest bezpłatny. Rodzic lub prawny opiekun musi wpłacić na konto Stowarzyszenia Nadzieja kwotę 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych) za udział dziecka w półkolonii. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię. Brak wpłaty będzie uznany za rezygnacje z półkolonii.
 4. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: wychowawców / nauczycieli. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku.
 5. Organizator zapewnia na terenie Gminy Miejskiej Kraków dojazd uczestników na miejsce odbywającego się wypoczynku w uprzednio określonych miejscach zbiórki. Osoby uczęszczające do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków lecz zamieszkujące poza podaną gminą zapewniają dojazd uczestnika we własnych zakresie.
  6. Organizator zapewnia opiekę w zakresie pierwszej pomocy oraz posiada informację o adresach
  i telefonach dostępu do opieki medycznej oraz zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020) oraz zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas wypoczynku.
  7. Organizator zaopatrzy miejsca przebywania uczestników w apteczki pierwszej pomocy.
  8. Organizator zapewnia realizację ramowego programu i planu wypoczynku.
  9. Organizator zapewnia 3 posiłki w ciągu dnia (II śniadanie, obiad, podwieczorek).
  10. Zapisy na uczestnictwo w wypoczynku zimowym w czasie ferii 2024 – półkolonii realizowane jest na podstawie złożenia w siedzibie Stowarzyszenia Nadzieja przy ul. Bałuckiego 9/1 (lokal na parterze na rogu ul. Bałuckiego i ul. Zagrody na Dębnikach)  pełnej dokumentacji dziecka, właściwie wypełnionej (podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego z wypełnionymi wszystkimi polami druku) oraz ksera aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  11. Informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod numerem telefonu 602 174 181 (w godzinach 9.00 – 17.00).
  12. Zapisy na uczestnictwo w wypoczynku zimowym 2024 potrwają do 31.01.2024 r. (włącznie) lub do wyczerpania limitu miejsc.
  13. O przyjęciu na wypoczynek decyduje Organizator Wypoczynku na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zdrowia z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz podpisanej zgody na prezentacje wizerunku i RODO.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka na wypoczynek.
  15. Organizator zastrzega prawo do ostatecznego wyznaczenia terminu oraz przydziału dziecka
  do grupy turnusowej.
  16. Organizator może odmówić dalszej realizacji programu wypoczynku, jeśli zostały utajnione, podane niepełne bądź fałszywe informacje o uczestniku.
  17. Organizator w trakcie trwania wypoczynku zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas realizacji programu wypoczynku.
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zgubione przez uczestnika w czasie wypoczynku. Za wszelkie zniszczenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie dziecka.
  19. W przypadku wyrządzonych szkód materialnych przez uczestnika wypoczynku jego opiekun zostanie obciążony kosztami usunięcia szkody.
  20. Wszyscy uczestnicy wypoczynku zostaną objęci ubezpieczeniem NNW tylko i wyłącznie w godzinach zajęć i na terenie miejsca wypoczynku.
  21. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od organizatora, a powstałych wskutek sił wyższych lub w wyniku decyzji władz państwowych lub samorządowych.
  22. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla uczestników wypoczynku oraz personelu.
  23. Organizator zapewnia pomoc z zakresu pierwszej pomocy.
  24. Organizator zapewnia, że zorganizuje wypoczynek zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku. Dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

III  PRAWA I OBOWIĄZKI OPIEKUNA I UCZESTNIKA

 1. Opiekun zobowiązany jest przyprowadzać i odbierać uczestnika w czasie ustalonym z organizatorem w wyznaczonym miejscu do odbioru dziecka.
 2. Uczestnictwo dziecka w wypoczynku oznacza wyrażenie zgody przez opiekuna dziecka na możliwość udziału uczestnika w aktywnościach wymienionych w planie wypoczynku. W przypadkach związanych ze szczególnymi warunkami, np. choroby, organizator może odstąpić od realizacji takiej aktywności, po omówieniu sytuacji z wychowawcami danej grupy.
 3. Opiekun zobowiązany jest do zaopatrzenia swojego dziecka w ubiór adekwatny do panujących warunków pogodowych, a także ubrania na zmianę.
 4. Opiekun zobowiązany jest do przyprowadzenia na zajęcia dziecka, które spożyło I śniadanie w domu. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że pierwszym posiłkiem dziecka w ramach wypoczynku będzie
  II śniadanie serwowane o godzinie 10.00.
 5. Opiekun zobowiązany jest do przygotowania dla dziecka odzieży na zmianę i pozostawienie tak przygotowanego kompletu opisanego imieniem i nazwiskiem dziecka u wychowawców w pierwszym dniu wypoczynku. Komplet zostanie zwrócony w ostatni dzień wypoczynku.
 6. Opiekun jest zobowiązany przekazać informację organizatorowi o wszystkich warunkach, potrzebach, sytuacjach szczególnych, które nie są ujęte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, a dotyczą dziecka lub danego dnia, sytuacji, jak: samopoczucie dziecka w danym dniu itp. Informacje należy przekazywać drogą elektroniczną (mailową).
 7. Opiekun ma prawo do zrezygnowania z udziału w wypoczynku w trakcie jej trwania. Przyjmuje jednak do wiadomości, że w takim wypadku nie może wnioskować o przeniesienie dziecka na inny termin.
 8. Opiekun zobowiązany jest do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numeru telefonu zapewniającego szybki kontakt.
 9. Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia w wersji papierowej własnoręcznie podpisanych i uzupełnionych dokumentów do siedziby Stowarzyszenia Nadzieja (Klub Rodzica) przy ul. Bałuckiego 9/1 w Krakowie (Dębniki) w godzinach od 15.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku:
  a). karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
  b). aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (ksero);
  c). zgody na wykorzystanie wizerunku;
  d). RODO;
  f). ewentualnie zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka (nieobowiązkowe).
 10. Po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie opiekun zobowiązany jest do wpłaty na konto Stowarzyszenia Nadzieja kwoty 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych) jako odpłatności za udział dziecka w półkolonii.

Wpłaty za udział dziecka w półkolonii należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6

mBank nr rachunku: 62 1140 2004 0000 3702 7832 1780

tytułem: za udział dziecka (należy podać imię i nazwisko dziecka) w półkolonii.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię. Brak wpłaty na konto bankowe będzie uznany za rezygnacje z półkolonii!

IV  POSTANOWIENIA SANITARNE

 1. Opiekun rozumie, że podczas wypoczynku uczestnik musi stosować się do wytycznych
  i regulaminów uczestnictwa związanych z przestrzeganiem zasad higieny.
 2. Opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego (do 2 godzin) odbioru dziecka z wypoczynku
  w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 4. Dziecko biorące udział w półkolonii posiada aktualną książeczkę szczepień.

V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, wychowawców, kierowników placówek wypoczynku oraz rodziców i opiekunów prawnych uczestników w trakcie trwania wypoczynku.

Dokumenty do pobrania:

2024-02 karta zdrowia

2024-02 wizerunek – zgoda

2024-02 RODO

 

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.