Podnoszenie sprawności fizycznej i motywowanie do aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, są jednym z elementów misji Stowarzyszenia Nadzieja. Działania sportowe związane z realizacją Projektu są adresowane do członków Stowarzyszenia Nadzieja i jednocześnie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Projekt ma na celu poprawienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez ich udział w zajęciach sekcji sportowych. Projekt zakłada również propagowanie wybranych dyscyplin sportowych w środowisku osób z dysfunkcją wzroku. Realizowane zajęcia sportowe są dostosowane do możliwości psychofizycznych beneficjentów i stopnia ich niepełnosprawności. Projekt będą realizować instruktorzy sportowi posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikację.

Cele ogólne Projektu

 1. Realizacja misji Stowarzyszenia Nadzieja.
 2. Aktywizacja ruchowa uczestników Projektu.
 3. Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 4. Rewalidacja dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych dostosowanych do stopnia niepełnosprawności.
 5. Zachęcenie do czynnego uprawiania jednej lub kilku dyscyplin sportowych.
 6. Propagowanie w środowisku dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku wybranych dyscyplin sportowych.
 7. Rozwijanie w uczestnikach Projektu wiary we własne możliwości i poczucia sukcesu.

Cele szczegółowe Projektu

 1. Utworzenie sekcji sportowych zrzeszających dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku.
 2. Utworzenie sekcji sportowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
 3. Pokazanie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
 4. Wzmocnienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
 5. Niwelacja wad postawy u dzieci i młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach sportowych.
 6. Zapobieganie występowaniu nadwagi u dzieci i młodzieży.
 7. Organizacja dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do stopnia niepełnosprawności.
 8. Wzbogacanie orientacji w małej i dużej przestrzeni.
 9. Poprzez aktywność ruchową poprawa stopnia rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 10. Motywowanie dzieci i młodzieży do udziału w dodatkowych, grupowych zajęciach sportowych.
 11. Integrowanie uczestników zajęć sekcji sportowych.
 12. Pokazywanie różnych form aktywności fizycznej dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Propagowanie tańca sportowego jako dyscypliny ogólnorozwojowej, zespołowej i integrującej.
 14. Propagowanie tenisa stołowego dla niewidomych jako dyscypliny dla dzieci i młodzieży z dysfunkcja wzroku.
 15. Propagowanie showdown jako dyscypliny aktywizującej ruchowo osoby niewidome oraz niedowidzące (gra w goglach).
 16. Aktywizacja społeczna uczestników projektu poprzez udział w zajęciach sportowych.
 17. Pokonywanie własnych słabości i ograniczeń.
 18. Stwarzanie możliwości udziału w turniejach i zawodach sportowych.
 19. Poprzez udział w zawodach sportowych stwarzanie możliwości odnoszenia sukcesów i zdobywania nagród.

Metody działania:

 • Organizacja zajęć sekcji sportowych.
 • Organizacja zajęć rekreacyjnych.
 • Wyjazdy na zawody sportowe.
 • Wyjazdy na turnieje.

Formy działania:

 • Indywidualna.
 • Grupowa.

Tematy i zagadnienia realizowane w ramach Projektu

 1. Taneczna sekcja sportowa:
 • elementy rytmiki,
 • nauka kroków,
 • taniec indywidualny,
 • taniec w parach,
 • taniec grupowy.

2. Sekcja tenisa stołowego dla niewidomych:

 • nauka serwowania,
 • nauka odbierania,
 • ćwiczenie słuchu,
 • rozgrywki indywidualne,
 • rozgrywki w parach.

3. Sekcja showdowna:

 • nauka serwowania,
 • nauka obrony,
 • rozgrywki.

4. Sekcja warcabów 100-polowych:

 • kształtowanie umiejętności planowania ruchów,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • gra w ataku,
 • gra w defensywie.

Harmonogram działań

Projekt obejmuje działania realizowane na przestrzeni 4 lat. Jest to okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku. zajęcia są realizowane w czasie roku szkolnego. W okresie przerwy wakacyjnej i ferii zimowych zajęcia nie są realizowane.

Środki na realizację Projektu

Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Sportu otrzymanych za pośrednictwem Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych  i Słabowidzących CROSS z siedzibą w Warszawie.

Instytucje wspierające

Projekt jest wspierany przez Dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie:

 • Udostępnienie sali gimnastycznej na terenie SOSW w Krakowie.
 • Udostępnienie świetlic w internatach.

Osoby odpowiedzialne za przygotowane i realizację Projektu:

 • Piotr Stefański – Prezes Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Bartosz Godzwon – Dyrektor Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Małgorzata Bała – instruktor tańca,
 • Agnieszka Mielczarek – instruktor tenisa stołowego dla niewidomych,
 • Jan Sekuła – trener sekcji warcabów 100-polowych.