Zadania główne

1.Organizowanie procesu rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych – niewidomych i niedowidzących.

2. Bezpośrednia pomoc na rzecz członków Stowarzyszenia poprzez dofinansowanie kosztów leczenie i zakupu pomocy.

3. Zakup pomocy i specjalistycznego wyposażenia dzieci niewidomych i niedowidzących – wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

4. Organizowanie na rzecz członków Stowarzyszenia wyjazdów i wycieczek oraz wyjść do teatru i muzeów.

5. Organizowanie obozów letnich i zimowych.

6. Organizowane sekcji sportowych.

Projekty długofalowe

Bliżej sportu i ruchu

Projekt ma na celu poprawienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez ich udział w zajęciach sekcji sportowych. Projekt zakłada również propagowanie wybranych dyscyplin sportowych w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.

Czytaj więcej

Polskę znacie, kraj swój chwalicie

Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom ziemię ojczystą poprzez bliższe poznanie różnych regionów Polski, a szczególnie Małopolski. Beneficjenci Projektu będą poznawać historię, zabytki i tradycje regionalne wybranych miejsc na terenie kraju.

Czytaj więcej

Otwarci na Europę

Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom kulturę i historię krajów w Europie, w których stolicach znajdują się ośrodki dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Wybrane kraję są poznawane poprzez organizowane na ich terytorium oraz w stolicy obozów lub kilkudniowych wycieczek.

Czytaj więcej