Projekt zakłada poznanie przez beneficjentów na przestrzeni czterech lat kilku krajów europejskich, a w szczególności ich stolic. Adresatami Projektu są członkowie Stowarzyszenia Nadzieja i jednocześnie wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom kulturę i historię krajów w Europie, w których stolicach znajdują się ośrodki dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej. Wybrane kraję są poznawane poprzez organizowane na ich terytorium oraz w stolicy obozów lub kilkudniowych wycieczek. Wyjazdy te mają formę zagranicznych obozów dla młodzieży. W ramach obozów i wycieczek jest nawiązywany kontakt z rówieśnikami z danego państwa i środowiskami polonijnymi. Beneficjenci Projektu poznają historię, zabytki i kulturę wybranych państw europejskich.  Udział w obozach zagranicznych ma za zadanie przełamać barierę językową i otworzyć młodych ludzi na Europę.

Cele ogólne Projektu

 1. Pokazanie młodzieży kultury i historii wybranych krajów Europy.
 2. Pokazanie młodzieży historii i zabytków wybranych stolic europejskich.
 3. Zachęcenie do nauki języków obcych, a szczególnie języka angielskiego.
 4. Nawiązanie kontaktów z innymi ośrodkami dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Europie.
 5. Nawiązanie kontaktów z środowiskiem polonijnym działającym w danym kraju europejskim.
 6. Rewalidacja młodzieży poprzez udział w wyjeździe i realizowane zajęcia.
 7. Zwiększanie stopnia samodzielności.

Cele szczegółowe Projektu

 1. Organizacja zagranicznych obozów dla młodzieży w czasie wakacji.
 2. Organizacja kilkudniowych wycieczek zagranicznych.
 3. Organizacja wycieczek jednodniowych w czasie obozów zagranicznych.
 4. Przybliżanie młodzieży historii i kultury wybranych krajów europejskich.
 5. Organizacja zwiedzania stolic z przewodnikiem w celu poznania historii i zabytków.
 6. Organizacja wyjść do muzeów i na wystawy.
 7. Udział w imprezach kulturalnych odbywających się w stolicy danego kraju w czasie realizacji obozu.
 8. Rozbudzanie zainteresowania kulturą innych narodów.
 9. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w czasie trwania obozu.
 10. Podjęcie współpracy z ośrodkami dla młodzieży z dysfunkcją wzroku znajdującymi się w wybranych krajach europejskich.
 11. Integracja z rówieśnikami z różnych krajów Europy.
 12. Nawiązanie kontaktów ze środowiskami polonijnymi – spotkania, koncerty, wspólne zwiedzanie.
 13. Propagowanie wśród młodzieży czynnej turystyki.
 14. Motywowanie do aktywnego wypoczynku i ruchu.
 15. Doskonalenie umiejętności orientacji w terenie.
 16. Kształtowanie umiejętności związanych z przygotowanie się do wyjazdów turystycznych.
 17. Rozwijanie samodzielności i zaradności.
 18. Pokonywanie własnych słabości i ograniczeń.
 19. Uwrażliwianie na pomoc słabszym i potrzebującym pomocy.
 20. Otwarcie się na Europę, świat i innych ludzi.

Metody działania

 • Zagraniczny obóz dla młodzieży.
 • Wycieczka zagraniczna dla młodzieży.
 • Wyjście tematyczne.

Formy działania

 • Indywidualna.
 • Grupowa.

Tematy i zagadnienia realizowane w ramach Projektu

01.     Zagraniczny obóz dla młodzieży do stolicy wybranego państwa europejskiego.

 • a.     historia,
 • b.     zabytki,
 • c.      kultura,
 • d.     muzea, galerie i wystawy,
 • e.      imprezy kulturalne,
 • f.       obiekty rekreacyjne,
 • g.     nawiązanie kontaktów z ośrodkami dla młodzieży z dysfunkcją wzroku,
 • h.     integracja z rówieśnikami w danym kraju,
 • i.       nawiązanie kontaktu ze środowiskami polonijnymi
 • j.       autoprezentacja.

02.     Kilkudniowa wycieczka zagraniczna dla młodzieży do wybrane państwa:

 • a.     historia,
 • b.     zabytki,
 • c.      kultura,
 • d.     muzea, galerie i wystawy,
 • e.      imprezy kulturalne,
 • f.       obiekty rekreacyjne,
 • g.     integracja z rówieśnikami w danym kraju,
 • h.     autoprezentacja.

Harmonogram działań

Projekt obejmuje działania realizowane na przestrzeni 4 lat. Jest to okres
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku. W okresie przerwy wakacyjnej są realizowane zagraniczne obozy dla młodzieży. W czasie roku szkolnego mogą być dodatkowo organizowane są kilkudniowe wycieczki zagraniczne dla młodzieży do danego państwa.

Środki na realizację Projektu

Projekt jest realizowany z wpłat uczestników Projektu oraz z 1% od podatku, darowizn i wpłat celowych od darczyńców.

Instytucje wspierające

Projekt jest wspierany przez Dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie:

 • Wynajem szkolnego busa.
 • Opieka wychowawcza w czasie wyjść i wyjazdów.
 • Udostępnienie przez SOSW swoich kontaktów w celu rezerwacji noclegów i żywienia.

Inne instytucje i osoby prywatne wspierające finansowo realizację projektu.

Osoby odpowiedzialne za przygotowane i realizację Projektu:

 • Piotr Stefański – Prezes Stowarzyszenia Nadzieja
 • Mirosław Zięba – Skarbnik Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Alicja Brojewska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Bartosz Godzwon – Dyrektor Stowarzyszenia Nadzieja.