Działania związane z realizacją Projektu są adresowane do członków Stowarzyszenia Nadzieja i jednocześnie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szklono – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom ziemię ojczystą poprzez bliższe poznanie różnych regionów Polski, a szczególnie Małopolski. Beneficjenci Projektu będą poznawać historię, zabytki i tradycje regionalne wybranych miejsc na terenie kraju. Pokazanie piękna i wartości ojczystej ziemi ma zachęcić młodzież do bliższego poznawania historii, geografii i kultury. Udział w wycieczkach i obozach ma za zadanie zaktywizować ruchowo i turystycznie uczestników Projektu.

Cele ogólne Projektu

 1. Pokazanie młodzieży piękna ojczystej ziemi.
 2. Przekazanie uczestnikom Projektu wiedzy o różnych regionach Polski.
 3. Zachęcenie do czynnego uprawiania turystyki.
 4. Aktywizacja ruchowa uczestników Projektu.
 5. Rewalidacja młodzieży.
 6. Zwiększanie stopnia samodzielności.

Cele szczegółowe Projektu

 1. Organizacja wycieczek jednodniowych.
 2. Organizacja wycieczek kilkudniowych.
 3. Organizacja profilowanych obozów letnich.
 4. Organizacja profilowanych obozów zimowych.
 5. Zwiedzanie miejscowości i regionów w celu poznania ich historii i zabytków.
 6. Przybliżanie młodzieży tradycji i kultury różnych regionów Polski.
 7. Rozbudzanie zainteresowania przeszłością i kulturą.
 8. Zachęcanie do zwiedzania i poznawania nieznanych miejsc.
 9. Propagowanie wśród młodzieży czynnej turystyki.
 10. Motywowanie do aktywnego wypoczynku i ruchu.
 11. Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej.
 12. Wykazywanie znaczenia turystyki pieszej na ogólny stan zdrowia człowieka.
 13. Zapobiega statycznemu trybowi życia.
 14. Rehabilitacja ruchowa poprzez udział w zajęciach wymagających aktywności fizycznej.
 15. Doskonalenie umiejętności orientacji w terenie.
 16. Kształtowanie umiejętności związanych z przygotowanie się do wyjazdów turystycznych.
 17. Rozwijanie samodzielności i zaradności.
 18. Pokonywanie własnych słabości i ograniczeń.
 19. Uwrażliwianie na pomoc słabszym i potrzebującym pomocy.
 20. Otwarcie się na świat i innych ludzi.

Metody działania

 • Wyjście tematyczne.
 • Letni tematyczny obóz dla młodzieży.
 • Zimowy tematyczny obóz dla młodzieży.
 • Działania w grupie.
 • Działania indywidualne.

Formy działania

 • Indywidualna.
 • Grupowa.

Tematy i zagadnienia realizowane w ramach Projektu

 1. Małopolska – mój region zamieszkania:
  • Kraków – wycieczki tematyczne po Krakowie,
  • Wieliczka – Kopalnia Soli,
  • Korzkiew,
  • Zamek w Ojcowie,
  • Zamek w Pieskowej Skale,
  • Dolinki Podkrakowskie.
 2. Podhale – tradycja, kultura, folklor:
  • Zakopane – stolica Tatr, Muzeum TPN.
  • Nowy Targ – stolica Podhala,
  • Rabka – Miasto Dzieci,
  • Tatrzański Park Narodowy.
 3. Warszawa – historia, zabytki i kultura.
 4. Trójmiasto – historia, zabytki i kultura:
  • Gdańsk,
  • Sopot,
  • Gdynia.
 5. Wrocław – historia, zabytki i kultura.
 6. Poznań – historia, zabytki i kultura.
 7. Kotlina Kłodzka:
  • Uzdrowisko Lądek Zdrój,
  • Uzdrowisko Polanica Zdrój,
  • Uzdrowisko Kudowa Zdrój,
  • Uzdrowisko Duszniki Zdrój,
  • Uzdrowisko Długopole Zdrój,
  • Kłodzko,
  • Bystrzyca Kłodzka,
  • Masyw Szczelińca,
  • Błędne Skały.
 8. Zamek w Ogrodzieńcu.
 9. Zamki w Niedzicy i Czorsztynie.
 10. Zamek w Malborku.
 11. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

Harmonogram działań

Projekt obejmuje działania realizowane na przestrzeni 4 lat. Jest to okres
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku. W okresie przerwy wakacyjnej i ferii zimowych są realizowane obozy tematyczne. W czasie roku szkolnego organizowane są wycieczki i wyjścia tematyczne.

Środki na realizację Projektu

Projekt jest realizowany z wpłat uczestników Projektu oraz z 1% od podatku, darowizn i wpłat celowych od darczyńców.

Instytucje wspierające

Projekt jest wspierany przez Dyrekcję Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie:

 1. Wynajem szkolnego busa.
 2. Opieka wychowawcza w czasie wyjść i wyjazdów.
 3. Udostępnienie przez SOSW swoich kontaktów w celu rezerwacji noclegów i żywienia.
 4. Przygotowywanie prowiantu na wycieczki.

Inne instytucje i osoby prywatne wspierające finansowo realizację projektu.

Osoby odpowiedzialne za przygotowane i realizację Projektu:

 • Piotr Stefański – Prezes Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Mirosław Zięba – Skarbnik Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Alicja Brojewska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja,
 • Bartosz Godzwon – Dyrektor Stowarzyszenia Nadzieja.